VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadáním objednávky přijímáte následující Všeobecné obchodní podmínky společnosti s.Oliver Sales GmbH & Co. KG (dále jen s.Oliver).

Právo na bezplatnou výměnu a odstoupení od kupní smlouvy

Zbožím se rozumí movitá věc, která je nabízena ke koupi v e-shopu. Jedná se zejména o textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti a oděvní ozdoby. Každá movitá věc je v nabídce e-shopu označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační, nejsou zohledněny veškeré barevné či velikostní varianty, v nichž je zboží on-line shopu nabízeno. U každého zboží je uvedena rovněž jeho specifikace a užitné vlastnosti, barevné a velikostní provedení a další parametry a vlastnosti zboží.

Všechny položky zakoupené v e-shopu s.Oliver můžete během 14 dnů bezplatně vrátit bez udání důvodu na tuto adresu:

E-Shop s.Oliver
Chebska 518/15 – ODNOS
302 12 DEPO Plzen 71
Česká republika

Pro vrácení zboží použijte, prosím, nálepku přiloženou k objednávce – pokud je k dispozici. Upozorňujeme vás také, že vracené zboží musí být ve stavu, který odpovídá normálnímu použití za účelem vyzkoušení zboží, jaké by bylo běžné například při vyzkoušení v kamenném obchodě, a musí mít originální etiketu. Při zhoršení kvality zboží v důsledku jeho dalšího používání si vyhrazujeme právo požadovat náhradu.

Prosím, povšimněte si také informace o zákonném právu na odstoupení od smlouvy v bodě "Poučení o zákonném právu na odstoupení od kupní smlouvy".

Dodání / přepravní náklady

Provozovatel doručuje za paušální poštovné 119 Kč prostřednictvím České pošty.

Dodací lhůta je uvedena v procesu objednávky (krok 1 až 3). Dodávky do jiných zemí než je výše uvedená se neprovádějí. Minimální hodnota objednávky činí 650 Kč.

Ceny a typy platby

Všechny ceny uvedené v e-shopu s.Oliver jsou včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Za zboží můžete zaplatit kreditní kartou, z účtu PayPal nebo dobírkou.

Přijetí objednávky

Objednávka je přijetím nabídky na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena řádným učiněním závazné objednávky ve formě interaktivního vyplnění závazné objednávky a odesláním vyplněné objednávky Prodávajícímu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující rovněž stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami Prodávajícího, včetně reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Prodávající je povinen Kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v jeho objednávce.

Nestanoví-li zákon jinak, platí že vyjde-li po uzavření kupní smlouvy najevo, že dodání zboží není možné, neboť zboží neexistuje a není možné je opatřit, nebo dodání zboží sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy zboží není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanové v kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Závaznou objednávku odešlete přes online nákupní košík pomocí následujících kroků: Vložte vybrané položky do virtuálního nákupního košíku kliknutím na „Do košíku“. Nákupní košík lze kdykoli otevřít a měnit kliknutím na příslušnou ikonu. Poté, co vložíte požadované zboží do nákupního košíku, dostanete se přes stránku košíku a po kliknutí na ikonu „K pokladně“ k možnostem „Přihlásit se“, „Zaregistrovat se“ a „Pokračovat bez registrace“.
Po výběru (1) fakturační a dodací adresy, možnosti doručení, zaškrtnutí souhlasu s našimi Všeobecnými obchodními podmínkami a výběru (2) způsobu platby budete přesměrováni na (3) webovou stránku, kde budete moci objednávku znovu zkontrolovat. Zde máte možnost zkontrolovat a změnit údaje objednávky nebo objednávku zrušit (např. zavřením okna prohlížeče).
Objednávku úspěšně dokončíte kliknutím na ikonu „Koupit“.
Veškeré zboží se dodává bez vyobrazených dekorací, pokud není v popisu výrobku výslovně uvedeno jinak.

Poškození při přepravě

Pokud dodané zboží vykazuje zjevné známky poškození obalu nebo obsahu, musí zákazník tuto skutečnost okamžitě, aniž by byla dotčena jeho práva na záruku, reklamovat u příslušného doručitele, odmítnout převzetí zásilky a neprodleně kontaktovat e-shop s.Oliver na horké lince 800-444403 (místní hovory) nebo jiným způsobem (e-mailem, poštou), aby e-shop s.Oliver mohl dodržet veškerá práva vůči přepravci.

* běžný tarif pevné linky vašeho poskytovatele telefonních služeb, popř. zdarma v případě paušálu; v případě mobilní sítě se tarify mohou lišit

Uložení textu smlouvy

Text smlouvy se u společnosti s.Oliver neukládá a po dokončení objednávkového procesu již není k dispozici. Údaje objednávky si ale můžete bezprostředně po odeslání vytisknout.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího po úhradě celé kupní ceny okamžikem převzetí zboží.

Poučení o zákonném právu na odstoupení od kupní smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy vy nebo vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží (případně u dodání několika částí poslední dodávku zboží).

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení informovat nás, společnost s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, eCommerce, formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Odstoupení od smlouvy zašlete na:

e-mailovou adresu: onlineshop@cz.soliver.com

Telefon: 800-444403*

nebo poštou na adresu: s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, eCommerce, Ostring, D-97228 Rottendorf

* běžný tarif pevné linky vašeho poskytovatele telefonních služeb, popř. zdarma v případě paušálu; v případě mobilní sítě se tarify mohou lišit

Odstoupení od kupní smlouvy můžete provést i vrácením zboží podle informací v části „Právo na bezplatnou výměnu a vrácení zboží“ nebo vrácením zboží bez komentáře. Pokud z okolností nevyplyne jinak, chápe se vrácení zboží bez komentáře jako prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy stačí, že sdělení o uplatnění práva na odstoupení, příp. zboží bez komentáře odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Účinky odstoupení od kupní smlouvy

Pokud od této kupní smlouvy odstoupíte, vrátíme vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na zaslání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste použil/a při původní transakci, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě vám tím nevzniknou další náklady.
Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal/a zpět, podle toho, co nastane dříve. Zboží musíte neodkladně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů od dne, kdy jste nás informoval/a o odstoupení od této smlouvy, zaslat nebo předat na tuto adresu:

E-Shop s.Oliver
Chebska 518/15 – ODNOS
302 12 DEPO Plzen 71
Česká republika

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Náklady spojené s vrácením zboží neseme my, s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, D-97228 Rottendorf. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Tímto vzorovým formulářem pro odstoupení od smlouvy splňujeme pouze naši zákonnou informační povinnost. Není nutné, abyste nás o odstoupení od smlouvy informovali zvlášť, např. níže uvedeným formulářem. Vrácení zboží bez komentáře stačí jako informace o odstoupení od kupní smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete od smlouvy odstoupit, pak prosím vyplňte tento formulář a zašlete nám jej zpět.)

  • Na adresu s.Oliver Sales GmbH & Co. KG, Ostring, D-97228 Rottendorf, e-mail: onlineshop@cz.soliver.com
  • Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy nákupu tohoto zboží (*) / o poskytnutí těchto služeb (*)
  • Datum objednání (*) / datum obdržení (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  • Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  • Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  • Datum

(*) Nehodící se škrtněte

Ochrana osobních údajů a ochrana věřitelů

Všechny osobní údaje jsou vždy považovány za důvěrné.

Od vás získané osobní údaje se zpracovávají, používají a ukládají za účelem zpracování a realizace Vaší objednávky. Případně se vaše údaje předávají také sdruženým společnostem a/nebo našim servisním partnerům, kteří je zpracovávají a používají za účelem realizace vaší objednávky. Při zpracování údajů jsou vaše zájmy chráněny podle platných právních předpisů.

Jako spotřebitel souhlasíte s tím, aby vámi poskytnuté osobní údaje byli prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Máte právo být informován, jaké údaje o vás prodávající eviduje, a jste oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Záruka

Spotřebitel má nárok na záruku za vady zakoupeného zboží v souladu s právními předpisy. V první řadě může Kupující požadovat následné plnění (nové dodání nebo odstranění vad). Nároky na záruku vyprší dva roky po dodání zboží. Při uplatnění svých nároků na záruku musí Kupující uvést číslo objednávky, své jméno i adresu a stručné odůvodnění. Kupující přepošle na požádání společnosti s.Oliver vadné zboží ke kontrole na náklady a riziko společnosti s.Oliver na tuto adresu:

E-Shop s.Oliver
Chebska 518/15 – ODNOS
302 12 DEPO Plzen 71
Česká republika

Společnost s. Oliver odpovídá Kupujícímu za vady předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na předmětu prodeje při převzetí předmětu prodeje, případně v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanovení § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ)). Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že Kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozena. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 NOZ, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Kodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.

Reklamační řád

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu. K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje v kompletním stavu, vyčištěný, zbavený všech nečistot a hygienicky nezávadný a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud nebude s Kupujícím dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení.

Autorské právo a obchodní značka

Obsah těchto webových stránek včetně textů, grafik, fotografií, ilustrací, obrázků, videa, zvuků a softwaru je chráněn autorským právem. Stahování nebo používání je možné pouze pro soukromé účely. Další zveřejňování, přenos, reprodukce nebo jiné využívání obrázků je zakázáno. Všechny obchodní značky s.Oliver na webových stránkách jsou, pokud není uvedeno jinak, naše obchodní značky. Jejich používání není bez našeho předchozího písemného svolení možné.

Informace o provozovateli

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
D-97228 Rottendorf

Telefon: 800-444403*

E-Mail: onlineshop@cz.soliver.com

Osobně ručící společník:
s.Oliver Sales Verwaltung SARL, 1, Grand-Rue, L-8372 Hobscheid, RCS Luxembourg, B 259790

Výkonný ředitel: Jürgen Otto (Předseda), Kai Bauknecht, Carsten Schmitz, Thomas Rothe

AG Würzburg HRA 7662
DIČ: DE 812 318 148
Průmyslová a obchodní komora Würzburg-Schweinfurt

Řešení on-line sporů podle čl. 14, odst. 1 nařízení ODR:
Evropská komise zřídila platformu pro řešení sporů on-line. Najdete ji zde.
Společnost s.Oliver Sales GmbH & Co. KG není ochotna ani povinna se účastnit řešení sporů před finančním arbitrem pro spotřebitelské spory.

* běžný tarif pevné linky vašeho poskytovatele telefonních služeb, popř. zdarma v případě paušálu; v případě mobilní sítě se tarify mohou lišit

Vyloučení záruky za externí odkazy

Pokud existují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsahy žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto obsahy převzít žádnou záruku a zodpovědnost. Za obsahy těchto stránek je vždy zodpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel. Odkazované stránky byly v době umístění odkazu zkontrolovány ohledně možných právních pochybení a zjevných porušování práv. Nezákonný obsah nebyl v době umístění odkazu patrný. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek se však bez konkrétních důkazů o porušení práva nedá předpokládat. Po oznámení o porušení práv budou takové odkazy okamžitě odstraněny.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Společnost s. Oliver vás tímto ve smyslu ustanovení § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění informuje, že spory mezi Prodávajícím a Kupujícím, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné řešit též formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanovení § 20d a následující zákona o ochraně spotřebitele.

Stav: 20.03.2024

Uložit jako PDF