Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás v našem e-shopu! Váš zájem o naši společnost nás těší. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s aplikovatelnými právními předpisy pro ochranu osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU pro ochranu osobních údajů (GDPR) a prováděcích zákonů konkrétních zemí platných pro naši společnost.

Naše Zásady ochrany osobních údajů vám objasní, jaké osobní údaje od vás přes naši webovou stránku shromažďujeme, k čemu je používáme, kdy je mažeme a jak jsou vaše údaje pomocí bezpečnostních opatření maximálně chráněny. Navíc vždy uvádíme právní základ, který nám příslušné zpracovávání osobních údajů povoluje. Dále vás informujeme o vašich právech, která vám přiznává zákon v souvislosti se zpracováváním těchto údajů. Abychom vám co nejtransparentněji objasnili způsob, jakým osobní údaje zpracováváme, najdete zde nejprve všeobecně platné informace o zpracovávání osobních údajů a poté podrobné informace k následujícím tématům:

Osobní údaje jsou takové informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. Patří mezi ně zejména jméno, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ale také vaše IP adresa.

Anonymní údaje jsou takové, které nelze nijak vztáhnout k osobě uživatele.

Správcem ve smyslu práva na ochranu osobních údajů je:

s.Oliver Sales GmbH & Co. KG
Ostring
97228 Rottendorf
Německo

Telefon: 0800 444 403
E-Mail: onlineshop@cz.soliver.com

Shromažďování údajů / osobní údaje

Osobní údaje shromažďujeme v souladu s právními předpisy. Veškeré osobní údaje, které od vás získáme přes naši webovou stránku, budeme zpracovávat pouze k níže popsaným účelům. Činíme tak vždy v rámci uvedených právních předpisů, resp. pouze s vaším souhlasem.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů specifikuje především čl. 6 GDPR. Společnost s.Oliver shromažďuje osobní údaje, pokud

 • jste k tomu udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR,
 • jsou údaje nezbytné pro splnění smlouvy / předsmluvních opatření (čl. 6, odst. 1, písm. b GDPR),
 • jsou údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti (čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR) nebo
 • jsou údaje nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti, pokud před těmito zájmy nemají přednost vaše zájmy vyžadující ochranu osobních údajů (čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR). Převažující oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů spatřujeme zejména v následujících případech:
  1. Sledování a používání cookies
   Abychom vám mohli poskytnout optimální uživatelský zážitek při používání našeho e-shopu a z našich reklam přizpůsobených vašim individuálním potřebám, spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Pokud je to možné, opíráme se v tomto případě o náš oprávněný zájem týkající se zpracovávání osobních údajů, ve většině případů však získáváme předem váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a), popř. čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR), který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat v nastavení soukromí. Podrobné informace získáte v části „Sledování a používání cookies“.
  2. Prevence podvodů a snížení rizika nezaplacení
   Abychom minimalizovali riziko nezaplacení, provádí se během procesu objednávky ověření bonity, které odpovídá za výběr zobrazených možností platby. Veškeré zadané objednávky, posouzené jako potenciálně podvodné, následně prověří náš pracovník a učiní příslušná opatření k zabránění podvodu. – Další informace najdete v části: „Platební systémy / ověření bonity / prevence podvodů“.
  3. Ochrana bezpečnosti našich systémů / zjišťování poruch
   Z důvodů technické bezpečnosti, zejména pro obranu před pokusy o útok na náš webový server, ukládáme údaje dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR. Tímto způsobem však nedochází k identifikaci jednotlivého uživatele. Shromažďujeme zejména následující údaje: používaný webový prohlížeč a operační systém / jméno poskytovatele internetové služby / údaje o webové stránce, ze které jste nás navštívili / údaje o webových stránkách, které u nás načtete / datum a čas vaší návštěvy / název vyžádaného souboru / zda byl soubor např. přenesen / přenesené množství dat / IP adresa přiřazená vaším poskytovatelem internetové služby. Se shromážděnými osobními údaji samozřejmě zacházíme důvěrně.

Doba uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro stanovení této doby

Společnost s.Oliver Sales GmbH & Co. KG zpracovává a uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení příslušného účelu zpracovávání nebo po dobu trvání zákonné lhůty pro uchovávání (zejména s ohledem na obchodní nebo daňové předpisy). Po dosažení účelu, resp. po uplynutí povinnosti uchovávání se příslušné údaje rutinně mažou.

Předávání osobních údajů

V určitých případech je nutno zpracovávané osobní údaje v souvislosti s jejich zpracováním předávat třetím osobám. V této souvislosti existují různá místa příjmu a kategorie příjemců.

Interní místa

Je-li to nezbytné, vaše osobní údaje předáváme v rámci skupiny s.Oliver (s.Oliver Sales GbmH & Co. KG). Samozřejmě splňujeme s tím související právní rámcové podmínky a zajišťujeme řádné zpracovávání vašich údajů. Přístup k vašim osobním údajům mají výhradně pověření zaměstnanci, kteří jej potřebují k vykonávání své činnosti, např. ke splnění vaší objednávky nebo navázání kontaktu v případě dotazů.

Externí místa

Osobní údaje se za dodržování právních požadavků předávají následujícím kategoriím příjemců:

 • poskytovatelům služeb v rámci realizace fullfilmentu
 • poskytovatelům zasilatelských a expedičních služeb, dodavatelům, poskytovatelům platebních služeb
 • společnostem, které provádějí ověření bonity
 • společnostem, které poskytují marketingové služby
 • poskytovatelům služeb v rámci komunikačních systémů
 • státní orgány a instituce v rozsahu, v jakém je to nutné nebo vyžadováno nebo v jakém jsme k tomu ze zákona povinni

Bezpečný přenos vašich osobních údajů

Abychom vaše osobní údaje, které jsou u nás uložené, co nejlépe ochránili proti náhodným nebo úmyslným manipulacím, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob, využíváme odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. Bezpečnostní úrovně se ve spolupráci s odborníky na bezpečnost průběžně kontrolují a přizpůsobují novým bezpečnostním standardům.

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás samozřejmě důležitá i během přenosu v rámci skupiny s.Oliver nebo na naše partnery/třetí strany, proto pro tento přenos volíme odpovídající bezpečné postupy:

Přenos údajů se vždy provádí přes zašifrované spojení. Zde používáme protokoly odpovídající aktuálnímu technickému stavu, jako např. TLS 1.2 s PFS.

Výměna dat z naší webové stránky a k ní proto probíhá výhradně zašifrovaně. Jako přenosový protokol poskytujeme pro naši webovou stránku HTTPS, vždy s použitím aktuálních šifrovacích protokolů

Odkazy na další poskytovatele

Naše webová stránka obsahuje také odkazy na internetové stránky dalších společností, které jsou jasně identifikovatelné. Pokud jsou na našich stránkách odkazy na webové stránky dalších poskytovatelů, nemáme žádný vliv na jejich obsah. Proto za tento obsah nemůžeme převzít odpovědnost či záruku. Za obsah těchto stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V okamžiku vytváření odkazu bylo u těchto stránek zkontrolováno, zda neporušují zákon a zda u nich nedochází ke zjevnému porušení práva. V okamžiku vytváření obsahu nebyl protiprávní obsah zjevný. Permanentní obsahová kontrola stránek, na které vedou odkazy, však není bez konkrétního podezření na porušení zákona proveditelná. V případě, že bude známo porušení zákona, budou příslušné odkazy obratem odstraněny.

Práva subjektů údajů

Dále vás informujeme, jaká práva vám jako subjektu údajů bezplatně náleží.

 • Informace: Rádi vám poskytneme informaci o tom, zda a pokud ano, jaké osobní údaje o vás ukládáme a zpracováváme.
 • Oprava: Pokud jsou u nás vaše osobní údaje uloženy chybně, samozřejmě je rádi opravíme.
 • Omezení: Zpracovávání svých osobních údajů můžete za určitých právních předpokladů nechat omezit. To je například případ, kdy rozporujete správnost údajů, které jsou u nás uložené.
 • Výmaz: vaše osobní údaje na vaše přání ochotně vymažeme nezávisle na našich regulacích pro mazání, pokud to bude z právních důvodů možné.
 • Odmítnutí: Postupy pro zpracovávání vašich osobních údajů, které provádíme a které jsou založeny na zvážení zájmu, můžete s uvedením zvláštních důvodů odmítnout.
 • Odvolání: Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováváním osobních údajů, můžete jej samozřejmě bez uvedení důvodů odmítnout s účinkem do budoucna.
 • Přenositelnost osobních údajů: Vám nebo vámi uvedené třetí osobě poskytneme k dispozici osobní údaje, které se vás týkají a které jsme obdrželi v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo udělením souhlasu a jejichž zpracovávání se provádí automatizovaně, a to v běžně používaném a všeobecně strojově čitelném formátu.
 • Nátěr: Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Jako subjekt údajů můžete svá práva kdykoli uplatnit prostřednictvím uvedených možností kontaktu nebo nás kontaktovat ohledně ochrany osobních údajů. Naše organizační jednotka pro ochranu osobních údajů je vám ochotně k dispozici na adrese privacypolicy@soliver.com

Právo na podání stížností, dozorový úřad

Máte samozřejmě kdykoli právo obrátit se na dozorový úřad, který je pro vás příslušný. Alternativně je vám rovněž k dispozici náš dozorový úřad, kterým je Bavorský zemský úřad pro dohled nad ochranou osobních údajů:

The Bavarian State Office for Data Protection Supervision (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht)
Postfach 606
91511 Ansbach
Německo

Další dotazy

Kdykoli se můžete s důvěrou obrátit na naši organizační jednotku pro ochranu osobních údajů na adrese privacypolicy@soliver.com

Sledování a používání cookies

Jak již bylo zmíněno, chtěli bychom vám umožnit optimální uživatelský zážitek v našem e-shopu a z našich reklam přizpůsobených vašim individuálním potřebám. Spolupracujeme s různými poskytovateli služeb a technologií a při tom používáme cookies a metody sledování. Podrobné informace najdete níže:

Nezbytné technologie

Tyto technologie jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek.

Google Tag Manager (čl. 6, odst. 1, písm. f) nařízení GDPR)

Tyto webové stránky používají Google Tag Manager společnosti Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Prostřednictvím této služby lze značky webových stránek spravovat prostřednictvím rozhraní. Samotný nástroj Tag Manager (který implementuje značky) je doménou bez cookies. To znamená: zásadně se nepoužívají žádné soubory cookie a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští další značky, které mohou shromažďovat data. Google Tag Manager však k těmto údajům nemá přístup. Pokud byla deaktivace provedena na úrovni domény nebo souboru cookie, zůstane v platnosti pro všechny sledovací značky implementované pomocí nástroje Google Tag Manager.

Více informací najdete na stránkách: http://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

Sentry

V případě Sentry se jedná o nástroj společnosti Functional Software Inc. (Sentry), 45 Fremont Street 8th Floor San Francisco, CA 94105, Spojené státy americké („Sentry“) ke kontrole stability systému a ke zjišťování a odstraňování chyb v kódu stránek. Sentry shromažďuje IP adresy, informace o zařízení, údaje o používání a údaje o chybách, aby byla zajištěna stabilita systému a aby bylo možné včas odhalit a odstranit chyby. Nástroj používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu na zlepšování webových stránek a odstraňování chyb (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR, § 25 odst. 2 německého zákona TDDDG). Shromážděné údaje se nepoužívají k žádnému jinému účelu.

Vezměte prosím na vědomí, že společnost Sentry, jakožto poskytovatel z USA, sídlí v zemi, která může mít nižší úroveň ochrany údajů, než je tomu v EU. Evropská úroveň ochrany údajů je zajištěna uzavřením příslušných smluvních ujednání a vhodných záruk.

K vymazání shromážděných údajů dochází standardně po 90 dnech.

Další informace o zpracování osobních údajů společností Sentry najdete také na adrese: https://sentry.io/privacy/

Nastavení soukromí

V nastavení soukromí si můžete prohlédnout, jaké služby používáme, a kdykoliv později můžete nastavení změnit a sami se rozhodnout, zda a v jakém rozsahu s těmito službami chcete souhlasit. Zpracovávání osobních údajů probíhá na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 6 odst. 1 písm. a) , popř. čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR.

Usercentrics (čl. 6, odst. 1, písm. c), f) nařízení GDPR)

K získávání a správě vašich souhlasů používáme platformu Usercentrics Consent Management Platform. Provozovatelem je společnost Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München. Platforma Usercentrics Consent Management Platform shromažďuje informace o zařízení, informace o prohlížeči, údaje o přihlášení a odhlášení, datum a čas návštěvy, adresy URL požadavků a cestu k webové stránce prostřednictvím JavaScriptu. Tento JavaScript umožňuje společnosti Usercentrics GmbH informovat uživatele o určitých značkách a webových technologiích na našich webových stránkách a získávat, spravovat a dokumentovat jejich souhlas. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6, odst. 1, bod 1, písm. c) a f) nařízení GDPR, protože jsme ze zákona povinni prokázat souhlas (podle čl. 7, odst. 1 nařízení GDPR). Cílem je znát preference uživatelů a podle nich je realizovat, stejně jako je právně bezpečným způsobem zdokumentovat. Údaje se vymažou, jakmile již nejsou potřeba pro protokolování a neexistuje žádná zákonná povinnost uchovávat je jinak. Údaje o souhlasu (souhlas a odvolání souhlasu) se uchovávají po dobu tří let. Údaje budou poté okamžitě vymazány nebo na požádání předány odpovědnému orgánu ve formě exportu dat. Uživatel může kdykoli trvale zabránit spuštění JavaScriptu příslušným nastavením ve svém prohlížeči, čímž také zabrání spuštění JavaScriptu společností Usercentrics. Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Usercentrics naleznete na adrese: https://usercentrics.com/privacy-policy/

Funkční

Nutné pro správné zobrazení základního obsahu a funkcí webových stránek, např. funkce chatu, vyhledávání partnerů, zobrazení personalizovaného obsahu webových stránek.

Interní přesměrování

S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách interně vyvinutou službu pro personalizaci uživatelského zážitku. Tento nástroj používá mezipaměť prohlížeče ke shromažďování informací o tom, kterou oblast e-shopu jste naposledy navštívili, aby vás při další návštěvě domovské stránky mohl přesměrovat přímo do oblasti, která je pro vás relevantní. Shromažďují se přitom informace o tom, kterou oblast e-shopu nebo kterou kategorii výrobků jste naposledy navštívili.

Data ve vyrovnávací paměti mají životnost jeden rok. K přenosu do třetích zemí mimo EU/EHP nedochází.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat nastavení ochrany údajů a vybrat příslušný souhlas. Upozorňujeme, že změnu v nastavení ochrany údajů je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Nastavení ochrany osobních údajů

Algolia (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TDDDG v případě souhlasu, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR bez souhlasu)

S vaším souhlasem používáme na našich webových stránkách nástroj pro marketing a analýzu Algolia společnosti Algolia SAS, 55 Rue d'Amsterdam, 75008 Paris, France. Tento nástroj poskytuje analytické služby pro naši funkci vyhledávání na webových stránkách. Přitom se shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky a funkci vyhledávání, abychom vám mohli nabídnout výsledky vyhledávání přizpůsobené vašim zájmům. Upravený identifikátor Usercentrics Controller ID jako UserToken umožňuje rozpoznávání v průběhu několika relací, abychom vám za podpory umělé inteligence prezentovali výsledky vyhledávání, které jsou přizpůsobené vaší osobě a abychom je mohli sledovat a analyzovat odpovídající delší dobu.

Nástroj přitom zaznamenává informace o prohlížeči, IP adresu, která je u společnosti Algolia zkrácena o čtyři místa, vyhledávací dotazy a filtry, kliknutí na výsledky vyhledávání, produkty nebo jiná tlačítka, individuální ID uživatele, časové razítko, informace o zařízení a údaje o používání, jako jsou navštívené stránky, prohlédnuté nebo do nákupního košíku vložené produkty a také realizované nákupy. Na základě vaší IP adresy rovněž probíhá geolokace.

Získané údaje uchováváme po dobu 365 dní.

K přenosu do třetích zemí mimo EU/EHP nedochází. Bližší informace o zpracování údajů nástrojem Algolia viz https://www.algolia.com/policies/privacy/

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat nastavení ochrany údajů a vybrat příslušný souhlas. Upozorňujeme, že změnu v nastavení ochrany údajů je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Nastavení soukromí

Pokud nechcete udělit svůj souhlas, nebudeme samozřejmě shromažďovat žádné osobní údaje, které nejsou potřebné pro poskytování funkce vyhledávání. Vaše IP adresa bude použita pouze k vypsání (neosobních) výsledků vyhledávání a poté bude zkrácena. Zaznamenány budou pouze vyhledávací dotazy a filtry, informace o prohlížeči a zařízení, časové razítko a přibližná geolokace na základě vaší IP adresy.

Dynamic Yield

Na našich webových stránkách a rovněž v rámci personalizovaných e-mailových kampaní používáme službu Dynamic Yield od poskytovatele

Dynamic Yield, Inc. /Mastercard Europe SA, 198A Chaussée de Tervuren, Waterloo, Belgie, B-1410

Dynamic Yield přitom shromažďuje a zpracovává následující údaje:

 • IP adresu
 • geografickou polohu
 • informace o zařízení
 • informace o prohlížeči
 • údaje o používání
 • URL odkazujícího subjektu
 • jednoznačnou charakteristiku mobilního zařízení
 • data User Agent
 • e-mailovou adresu

S pomocí služby Dynamic Yield se pro vás optimalizuje obsah této webové stránky. Jedná se přitom o přesná doporučení, rovnocenné výrobky nebo jiný personalizovaný obsah, který je pro vás relevantní, aby se vaše návštěva webové stránky stala osobním zážitkem. Služba Dynamic Yield používá za tímto účelem tzv. soubory cookies a zaznamenává informace o vašich uživatelských aktivitách na naší stránce.

Pokud s tím na naší webové stránce vyjádříte souhlas, propojí se data o pohybu získaná prostřednictvím služby Dynamic Yield s příslušným uživatelským profilem.

Používání služby Dynamic Yield přitom probíhá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, který můžete kdykoli odvolat zde.

Pokud souhlas neudělíte, společnost Dynamic Yield pouze vyčte vaši zeměpisnou polohu z vaší IP adresy a údajů o agentovi uživatele, ale žádné z těchto údajů neukládá ani dále nezpracovává. To se provádí za účelem zobrazování doporučení produktů (podobné produkty nebo nejprodávanější produkty) na webových stránkách. Soubory cookie se za tímto účelem nenastavují. Tyto údaje nepřiřazujeme k vám jako k osobě ani je nekombinujeme s jinými osobními údaji, které mohou být k dispozici; tyto údaje, zejména údaje o poloze, nepoužíváme ani nevyhodnocujeme. Údaje jsou shromažďovány na základě našeho oprávněného zájmu na zobrazování doporučení produktů (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f GDPR), protože shromážděné údaje mají pouze nezbytný minimální osobní odkaz.

Data shromážděná prostřednictvím služby Dynamic Yield se ukládají tak dlouho, dokud neodvoláte svůj souhlas. Jinak se tato data smažou, jakmile pomine účel jejich shromažďování. K tomu dojde nejpozději po 90 dnech od vaší žádosti o výmaz.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste se proti tomu mohli odvolat. Přijímáme však možná a nezbytná opatření podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR za účelem stanovení úrovně ochrany údajů ve třetí zemi.

Google Maps

Na naší webové stránce používáme službu Google Maps (API) společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních map a geografických informací. Pomocí této služby se vám zobrazí naše poloha a usnadní případný příjezd.

Již při načtení těch podstránek, ve kterých je integrována mapa od Google Maps, se na server společnosti Google do USA přenášejí informace o vašem používání naší webové stránky (jako např. vaše IP adresa) a tam se ukládají. To se provádí nezávisle na tom, zda má Google k dispozici uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo nikoli. Pokud jste přihlášeni do Googlu, přiřadí se vaše údaje přímo vašemu účtu. Pokud si nepřejete propojení se svým profilem na Googlu, musíte se před aktivováním tohoto tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení se provádí zejména dle čl. 6, odst. 1, písm. f GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google na zobrazování personalizované reklamy, výzkumu trhu a/nebo uspořádání její webové stránky podle potřeby. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Vytváření těchto uživatelských účtů máte právo odmítnout. Pro uplatnění tohoto práva se musíte obrátit na společnost Google.

Pokud nesouhlasíte s dalším předáváním vašich údajů společnosti Google v rámci používání Google Maps, existuje také možnost webovou službu Google Maps zcela deaktivovat tak, že vypnete používání JavaScriptu ve vašem prohlížeči. Službu Google Maps a tedy ani zobrazování mapy na této internetové stránce pak nelze využívat. Podmínky používání Googlu naleznete na adrese http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html dodatečné podmínky pro používání Google Maps najdete na https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.

Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Google Maps naleznete na internetové stránce společnosti Google („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

YouTube

YouTube je videoportál společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen „YouTube“). V našich online službách je integrovaný minimálně jeden plugin YouTube. Když načtete online službu, která obsahuje plugin YouTube, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery YouTube. Přitom se YouTube předá informace, že váš prohlížeč navštívil příslušnou stránku našich online služeb, i když nemáte na YouTube účet nebo nejste do svého účtu přihlášeni. Tuto informaci předává váš prohlížeč přímo na server YouTube do USA a tam se informace ukládá.

Pokud jste zároveň přihlášeni do svého účtu na YouTube, je kromě toho možné přiřazení načtené webové stránky k vašemu účtu na YouTube a umožnili byste tak společnosti YouTube, aby přiřadila vaše chování při prohlížení internetu přímo k vašemu osobnímu profilu.

Pokud chcete tomuto přenášení a ukládání svých údajů a svého chování na našich webových stránkách u společnosti YouTube zamezit, musíte se odhlásit z YouTube předtím, než navštívíte naši stránku, a příp. vymazat cookies, které YouTube ukládá.

Další informace o shromažďování a používání vašich údajů společností YouTube získáte v jejích Zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://www.YouTube.com/static?template=privacy_guidelines a rovněž v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/ .

Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí.

Nastavení soukromí

Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).

Poradenství ohledně velikostí (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TDDDG)

Na našich webových stránkách využíváme služeb společnosti SAIZ (SAIZ GmbH, Nostiltzstr. 23, 10961 Berlín, Německo, dále „SAIZ“). Společnost SAIZ zaznamenává, zpracovává a ukládá osobní údaje návštěvníků webových stránek týkající se osobního doporučení velikostí a střihů, statistické analýzy a optimalizace obchodních nákladů. Společnost SAIZ přitom zpracovává především níže uvedené osobní údaje: údaje, které uvedete k získání osobního doporučení velikosti, tedy

věk, pohlaví, výška v cm, popř. obvod hrudníku, popř. obvod přes boky, popř. obvod pasu, hmotnost, informace o postavě a tvaru těla, údaje o hodinách pohybu za týden a e-mailovou adresu (volitelně) návštěvníků webových stránek.

Kromě toho se ukládá IP adresa, poskytovatel internetového připojení uživatele, datum a čas přístupu, typ prohlížeče, jazyk, verze prohlížeče a operační systém, obsah přístupu, časové pásmo a referer návštěvníka webových stránek. Společnost SAIZ tyto údaje shromažďuje pomocí trvalých souborů cookie, které jsou ukládány na lokálním prohlížeči návštěvníka webových stránek. Společnost SAIZ ukládá profily příslušného návštěvníka v lokálním prohlížeči návštěvníka webových stránek. Shromážděné údaje společnost SAIZ zpracovává v Evropské unii. Poskytnutí není předepsáno zákonem ani smluvně a není bezpodmínečně nutné k uzavření smlouvy. Poskytnutí těchto údajů není povinností. V případě neposkytnutí údajů nelze poskytnout přístupný obsah ani nabídnout doporučení velikosti.

Společnost SAIZ údaje shromažďuje a zpracovává za účelem výpočtu velikosti, podpory resp. zvýšení prodeje optimalizací nákladů pro naši společnosti (doporučení velikosti, testování střihů výrobků), účelem marketingu (personalizace a testování střihů) a k analýze (Conversion Tracking).

Příjemcem shromážděných údajů je společnost SAIZ GmbH a její externí poskytovatelé služeb, například společnosti DataDog a Microsoft, přičemž ve spojení s použitím DataDog a Microsoft bylo příslušným ujednáním zajištěno, že shromážděné osobní údaje budou uloženy pouze na serverech společnosti Microsoft a DataDog v EU. Nicméně nelze se 100procentní jistotou zaručit, že při využívání služeb společností Microsoft a DataDog jako subdodavatelů společnosti SAIZ, nedojde k předání údajů do třetí země. Pokud by došlo ke zpracování osobních údajů ve třetí zemi, smí k tomu dojít pouze při splnění zvláštních požadavků čl. 44 násl. nařízení GDPR. To zahrnuje především uzavření standardních doložek o ochraně údajů („EU-SCC“) a ze strany společnosti SAIZ byl proveden tzv. „Transfer Impact Assessment“ („TIA“).

Potřebným právním základem pro zpracování osobních údajů společností SAIZ je čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TDDDG (souhlas). Jinak řečeno, osobní údaje příslušného návštěvníka webových stránek budou zpracovány pouze po předchozím souhlasu návštěvníka webových stránek. Tento souhlas se získá pomocí banneru se souborem cookie. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat nastavení ochrany údajů a zrušit výběr příslušného souhlasu. Upozorňujeme, že změnu v nastavení ochrany údajů je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Nastavení ochrany osobních údajů

Osobní údaje návštěvníka budou vymazány, jakmile bylo dosaženo účelu zpracování, pro který byly shromážděny, nebo pokud odvoláte svůj souhlas se shromažďováním údajů.

Další informace o zpracování údajů nástrojem společnosti Saiz viz: https://www.saiz.io/datenschutz

Správa vracení zboží

V rámci správy vracení zboží využíváme portál Retain společnosti parcelLab GmbH (Kapellenweg 6, 81371 Mnichov). Pro účely zpracování vraceného zboží a reklamací je načten portál Retain poskytovatele služeb parcelLab a poskytovateli služeb jsou předávány údaje o provozu a připojení (např. IP adresa).

Dále budou společnosti parcelLab odeslány údaje relevantní pro vrácení zboží. Patří sem:

 • objednací číslo
 • e-mailová adresa
 • jméno
 • adresa
 • zvolený způsob platby
 • číslo faktury
 • zvolená přepravní společnost
 • datum objednávky a registrace vrácení zboží
 • objednané a vrácené zboží
 • důvod vrácení zboží

Údaje o provozu a připojení se ukládají po dobu 7 dní.
Údaje relevantní pro zpracování vrácení zboží se ukládají po dobu 90 dní.

Právním základem k načtení portálu je váš výslovný souhlas, čl. 6 odst. 1. bod 1 GDPR. Ten můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna v nastavení ochrany osobních údajů. Upozorňujeme, že odvolání souhlasu musí být provedeno na každém koncovém zařízení zvlášť.

Nastavení ochrany osobních údajů

Údaje relevantní pro vrácení zboží jsou zpracovávány na základě smlouvy, čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b GDPR.

Informace o ochraně osobních údajů u poskytovatele služby viz https://parcellab.com/privacy-policy/.

Retraced

Pokud jste nám k tomu dali souhlas, vyžíváme na našich webových stránkách služby společnosti Retraced GmbH, Kölner Straße 336a, 40227 Düsseldorf, Německo.

Pomocí tohoto nástroje vám poskytujeme komplexní informace o udržitelnosti našich výrobků a jejich dodavatelských řetězců.

Tento nástroj shromažďuje informace o vašem prohlížeči, vaší IP adrese, datu a čase vaší návštěvy našich webových stránek, informace o zařízení, které používáte, a (na základě IP adresy) o zemi, ze které si naše webové stránky prohlížíte. K dalšímu sledování vašich údajů prostřednictvím jiných webových stránek přitom nedochází.

Získané údaje se obvykle automaticky odstraní po uplynutí 30 dnů.

Vaše údaje mohou být předávány také do USA a dalších třetích zemí mimo EU/EHP. Bližší informace o zpracování údajů nástrojem Retraced najdete zde https://25456340.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25456340/Privacy%20policy%20retraced.pdf

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat nastavení ochrany údajů a zrušit výběr příslušného souhlasu. Upozorňujeme, že změnu v nastavení ochrany údajů je třeba provést pro každé koncové zařízení zvlášť.

Nastavení ochrany osobních údajů

Analytics

Tyto technologie nám umožňují analyzovat webové stránky a měřit a zlepšovat jejich výkon.

Google Analytics 4

Na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR) používá tato webová stránka službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko ("Google"). Službu Google Analytics 4 používáme na straně serveru a údaje původně shromažďujeme sami. V navazujícím kroku jsou informace námi předávány společnosti Google k vyhodnocení. Přímé datové spojení mezi vámi a společností Google se nenavazuje. Používají se také soubory cookie a další technologie, které umožňují přístup k informacím ve vašem koncovém zařízení.

Přitom shromažďujeme a zpracováváme následující údaje:

 • ID objednávky
 • ID košík
 • Údaje o účtu
 • Míra odmítnutí
 • Informace o prohlížeči
 • Cesta kliknutí
 • Informace o jednotce
 • Datum, čas a doba trvání návštěvy
 • IP adresa
 • Stažené soubory
 • Umístění
 • Poskytovatel internetových služeb
 • Pohyby myši
 • Rozlišení obrazovky
 • Údaje o chování
 • Odkazující adresa URL
 • Aktualizace aplikace

Pokud souhlasíte (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR) se zpracováním údajů prostřednictvím služby Google Analytics 4, použijeme vaše údaje pro analýzu používání. V tomto případě předáváme údaje společnosti Google k vyhodnocení bez anonymizace nebo pseudonymizace. V tomto případě budou údaje předány na server společnosti Google v USA a tam uloženy. Anonymizace IP adresy společnosti Google je však aktivní, takže vaše IP adresa je před přenosem dat zkrácena, a to v rámci Evropské unie nebo smluvních států Evropského hospodářského prostoru. Společnost Google neukládá celou IP adresu. K nezkrácenému přenosu celé IP adresy do společnosti Google dochází pouze ve výjimečných případech.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics 4 nebude kombinována s jinými údaji společnosti Google.

Relace a kampaně jsou vždy po uplynutí určité doby ukončeny. Ve výchozím nastavení relace končí po 30 minutách bez aktivity a kampaně končí po 30 dnech. Osobní údaje uživatelů jsou vymazány nebo anonymizovány po 14 měsících a nastavené soubory cookie mají životnost 24 měsíců.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. K tomu stačí vyvolat náš banner se souhlasy a vybrat příslušný souhlas. Upozorňujeme, že nastavení banneru souhlasu je třeba změnit pro každé jednotlivé koncové zařízení.

Nastavení soukromí

Tato webová stránka používá funkci anonymizace IP v rámci služby Google Analytics 4. Se společností Google byla navíc uzavřena smlouva o zpracování údajů o objednávkách. Máte také možnost deaktivovat službu Google Analytics 4 pomocí doplňku prohlížeče.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů naleznete na stránkách https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a https://policies.google.com/?hl=cs.

Další informace k této problematice naleznete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245 (obecné informace o službě Google Analytics a ochraně údajů).

Google Signals

Ve spojitosti se službou Google Analytics je aktivní záznam dat signálů Google v dané zemi. Zaznamenávají se granulární údaje o místě a zařízení v dané zemi. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google a provedli jste aktivaci personalizované reklamy, probíhá v rámci signálů Google napříč zařízeními také Cross-Device-Tracking na různých webových stránkách a aplikacích. Získáme tak popř. také údaje o vašich zájmech a demografické znaky, jako je např. váš věk, jazyk, bydliště nebo pohlaví. Tím může služba Google Analytics navíc lépe definovat určité skupiny osob nebo cílové skupiny a může takto získat také zprávy napříč zařízeními a využít je za účelem remarketingu. Zaznamenané údaje se kromě toho používají k anonymnímu statistickému vyhodnocení.

Zpracování údajů prostřednictvím signálů Google můžete zrušit tak, že se odhlásíte ze svého účtu Google a/nebo na svém účtu Google provedete deaktivaci personalizované reklamy. Nápověda viz níže uvedený odkaz:

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764

Za zpracování údajů v souvislosti se signály Google odpovídáme společně se společností Google. Pokud máte dotazy týkající se využití údajů samotnou společností Google, kontaktujte prosím přímo společnost Google. Pokud jste ve službě Google Analytics v našem banneru souhlasu udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR, § 25 odst. 1 TDDDG), budou stávající funkce služby Google Analytics doplněny o další data, která zaznamenává společnost Google.

Google Analytics Universal Analytics

Tyto webové stránky používají na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR) službu webové analýzy Google Analytics společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Služba Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“ a další technologie, které poskytují přístup k informacím ve vašem koncovém zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Na straně serveru používáme službu Google Analytics Universal Analytics a údaje zpočátku shromažďujeme sami. V dalším kroku předáváme informace společnosti Google k vyhodnocení.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovateli webových stránek. Společnost Google nepropojí IP adresu odeslanou vaším prohlížečem prostřednictvím služby Google Analytics s dalšími údaji.

Osobní údaje uživatelů jsou po 14 měsících vymazány nebo anonymizovány. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Chcete-li provést odvolání, deaktivujte tuto službu v nástroji „Cookie Consent Tool", který je k dispozici na webových stránkách.

Nastavení soukromí

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek pro používání služby Google Analytics, která ji zavazuje chránit údaje návštěvníků našich stránek a nepředávat je třetím stranám.

Tato služba může předávat shromážděná data do jiné země. Upozorňujeme, že tato služba může přenášet údaje mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor a do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a sledování, aniž byste se proti tomu mohli odvolat. Přijímáme však možná a nezbytná opatření podle zákona o ochraně osobních údajů v souladu s čl. 44 a násl. nařízení GDPR za účelem stanovení úrovně ochrany údajů ve třetí zemi.

Další informace o službě Google Analytics najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Marketing

Tyto technologie používají inzerenti k zobrazování reklam, které odpovídají vašim zájmům.

Emarsys

Používáme služby společnosti Emarsys eMarketing Systems AG (Stralauer Platz 34, 10243 Berlin; www.emarsys.com/de). Emarsys je marketingová služba. Tato služba může zvýšit vazbu zákazníka. Účelem tohoto zpracování údajů je udržování vztahů se zákazníky, přímá reklama a analýza a optimalizace našeho reklamního newsletteru.

Emarsys funguje tak, že ukládá příslušné soubory cookie a sledovací pixely. Při návštěvě naší webové stránky / kliknutí na náš newsletter se za předpokladu vašeho souhlasu (právní základ čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 TDDDG), ukládá soubor cookie a shromažďují se vaše následující údaje:

 • datum a čas návštěvy
 • uživatelské údaje
 • otevření e-mailů
 • potvrzení o přijetí a přečtení e-mailů
 • prohlédnuté výrobky
 • průběh surfování
 • pseudonymizované ID cookie
 • kliknutí na odkazy
 • chování uživatele
 • IP adresa

Údaje shromážděné pomocí souborů cookie prostřednictvím platformy Emarsys jsou kombinovány za účelem vytvoření uživatelského profilu, který vám může být přiřazen prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli při registraci. Takto získané údaje slouží personalizaci vašeho newsletteru. Pokud si již nepřejete dostávat náš newsletter, můžete se z odběru kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí každého e-mailu, nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení. Tyto informace lze také použít k zobrazení doporučení produktů v našich webových aplikacích nebo prostřednictvím SMS, WhatsApp a Push & Print.

Údaje shromážděné prostřednictvím platformy Emarsys uchováváme tak dlouho, dokud jsou nezbytné pro účel, pro který byly shromážděny, nebo nejdéle do doby, než uživatel odvolá svůj souhlas se zpracováním údajů nebo dokud jsou potřebné pro daný účel zpracování.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat ZDE.

Další informace k ochraně osobních údajů u společnosti Emarsys najdete zde: https://www.emarsys.com/en/privacy-policy/

Google Enhanced Conversions

V souvislosti s Google Ads používáme rozšíření „Enhanced Conversions“ společnosti Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. Irsko („Google“). Vstupní údaje ve formulářových polích našich webových stránek nebo digitálních nabídek se při tom zaznamenávají pomocí značek a v zašifrované podobě se prostřednictvím rozhraní přenášejí do služby Google Ads. Google propojí takto shromážděné údaje s již shromážděnými údaji o používání od uživatelů a vytváří z nich profily, které poskytuje správci údajů. Pokud navštívíte jiné webové stránky, které rovněž využívají službu Google Enhanced Conversions nebo jiné služby Google, budou tyto informace rovněž propojeny s vaším jedinečným ID. My však neuvidíme, které další stránky navštěvujete.

Pokud jste zároveň přihlášeni do svého účtu Google, je kromě toho možné přiřazení načtené webové stránky a údajů k vašemu účtu Google. Vaše uživatelské chování pak bude přiřazeno přímo k vašemu osobnímu profilu. Chcete-li tomu zabránit, můžete se před načtením stránky odhlásit ze svého účtu Google nebo neudělit této službě souhlas.

Účelem zpracování je získat podrobnější informace o uživatelském chování našich uživatelů, abychom mohli přesněji a vhodněji cílit a optimalizovat naše nabídky a reklamní opatření. Pomocí služby Google Enhanced Conversions získáme komplexnější přehled o používání a lepší viditelnost pro naši analýzu Google Ads.

Není nám známo, že by společnost Google používala tyto údaje pro své vlastní účely. Ke shromažďování vstupních údajů dochází po vašem výslovném souhlasu a až poté, co jsou vstupní údaje vyplněny a předány nám.

Takto zpracované údaje se vymažou po dosažení účelu, nejpozději však po 60 dnech u nepřiřazených údajů a po 140 dnech u přiřazených údajů.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, pokud jsou údaje uložené na koncovém zařízení shromažďovány a zpracovávány prostřednictvím značek, § 25 odst. 1 německého zákona TDDDG.

Zpracování probíhá na základě vašeho předchozího souhlasu. Ten můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat náš banner souhlasu a vybrat příslušný souhlas. Upozorňujeme, že změny v nastaveních banneru souhlasu musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.

Nastavení soukromí

Informace, které společnost Google shromažďuje o uživatelích, jsou předávány společnosti Google a ukládány mimo jiné na serverech společnosti Google v USA. Poskytovatel služeb je podle příslušných smluvních ustanovení povinen dodržovat normy EU pro ochranu údajů a zaručit evropskou úroveň ochrany údajů. Zpracování nebo uchovávání údajů ve třetích zemích může probíhat také na základě vašeho souhlasu (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR); v takovém případě o tomto postupu a rizicích s ním spojených budete informováni zvlášť.

Více informací o službě Google Enhanced Conversions získáte na: https://support.google.com/google-ads/answer/9888656

Crealytics

Tato webová stránka využívá na základě vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO Crealytics CLV Real Time Tag společnosti Crealytics GmbH, Salzufer 12, 10587 Berlin k optimalizaci kanálu Paid Search, především ke zlepšení zobrazování reklamy prostřednictvím Google. Pomocí Java-scriptu zde probíhá order-tracking. Společnosti Crealytics jsou za tímto účelem přenášeny detaily o transakcích, ke kterým došlo přes webovou stránku, k výpočtu hodnoty transakce. To zahrnuje tyto údaje: jméno prodejce, odbytový trh, ID transakce, hodnota transakce, měna transakce, detaily transakce (ID objednávky, čas, trh, nový zákazník, detaily o zakoupených výrobcích: ID výrobku, obrat, počet, cena výrobku, hodnota slevy, poštovní náklady, daň z obratu, sazba daně z obratu, poměr vratného zboží), ID přepočtu, označení přepočtu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv s účinností do budoucna odvolat v nastavení soukromí v cluster vyhledávačích.

Nastavení soukromí

Upozorňujeme, že změny v nastaveních soukromí musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.

Google Ads Conversion Tracking

Používáme službu Google Ads Conversion Tracking a remarketingovou službu společnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, „Google“). Google Ads používá soubory „cookie“, textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a vytvářejí statistiky konverzí pro reklamní nástroj Google Ads. Remarketingová služba Google nám umožňuje cíleněji zobrazovat reklamy pro naše webové stránky, které jsou pro konkrétního uživatele potenciálně relevantnější. Pokud se například uživateli zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal na jiných webových stránkách, jedná se o tzv. „remarketing“. Pro tyto účely jsou při vyvolání našich webových stránek, na kterých je aktivní sledování konverzí Google Ads, integrovány tzv. remarketingové značky (neviditelné grafiky nebo kódy, označované také jako „web beacons“). Tento soubor zaznamenává, které webové stránky uživatel navštívil, o jaký obsah se zajímal a na které nabídky kliknul, a rovněž technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o používání online nabídky. Zaznamenává se také IP adresa uživatele, přičemž pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

Když uživatel následně navštíví jiné webové stránky, mohou se mu zobrazovat reklamy přizpůsobené jeho zájmům. Údaje uživatelů jsou v rámci marketingových služeb společnosti Google zpracovávány pseudonymně. To znamená, že společnost Google neukládá a nezpracovává například jména nebo e-mailové adresy uživatelů, ale zpracovává relevantní údaje prostřednictvím souborů cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tj. z pohledu společnosti Google nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro držitele souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je tímto držitelem. To neplatí, pokud uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat údaje bez této pseudonymizace.

Informace, které společnost Google v rámci marketingových služeb shromažďuje o uživatelích, jsou předávány společnosti Google a ukládány mimo jiné na serverech společnosti Google v USA.

Poskytovatel služeb je podle příslušných smluvních ustanovení povinen dodržovat normy EU pro ochranu údajů a zaručit evropskou úroveň ochrany údajů. Zpracování nebo uchovávání údajů ve třetích zemích může probíhat také na základě vašeho souhlasu (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR); v takovém případě o tom budete informováni zvlášť.

Platnost nastavených souborů cookie vyprší po 30 dnech a tyto soubory neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky našeho webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, společnost Google i my poznáme, že jste klikli na tuto reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku.

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR, § 25 odst. 1 německého zákona TDDDG. Zpracování probíhá na základě vašeho předchozího souhlasu. Ten můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. K tomu stačí vyvolat náš banner souhlasu a vybrat příslušný souhlas. Upozorňujeme, že změny v nastaveních banneru souhlasu musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.

Nastavení soukromí

Automatické nastavování souborů cookie můžete obecně deaktivovat v nastavení prohlížeče. Soubory cookie pro sledování konverzí můžete také deaktivovat nastavením prohlížeče tak, aby blokoval soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“.

Více informací o tom, jak společnost Google používá údaje pro marketingové účely, naleznete na stránce s přehledem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/policies/privacy. Pokud chcete obecně odmítnout reklamu založenou na zájmech, poskytovanou marketingovými službami společnosti Google, můžete využít nastavení a možnosti odmítnutí, které nabízí společnost Google: http://www.google.com/ads/preferences

Glami

Pro měření výkonnosti a sledování umístění našich produktů používáme služby společnosti Glami (Inspigroup s.r.o., Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, Česká republika).

Glami shromažďuje hash ID vygenerované Glami a údaje o objednávce (čistá hodnota objednávky, produkty, číslo objednávky, počet položek na faktuře, měna) prostřednictvím sledovacích souborů cookie. Zaznamenává se také aktuální adresa URL, název stránky, referrer, název produktu, ID položky, identifikace produktu, obsah stránky, celková cena objednávky a ID objednávky.

Tyto soubory cookies, malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem koncovém zařízení, umožňují společnosti Glami sledovat pro nás výkonnost kampaně. Společnost Glami nepředává osobní údaje třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele.

Zpracování probíhá na základě Vašeho předchozího výslovného souhlasu, čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, § 25 odst. 1 TDDDG.

Údaje jsou zpracovány jen v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Soubory cookie jsou ukládány po dobu 30 dní až 1 roku.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna prostřednictvím našeho consent-banneru. Upozorňujeme, že změny v nastaveních consent-banneru musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.

Nastavení soukromí

Další informace k ochraně osobních údajů společnosti Glami najdete na: https://www.glami.cz/info/privacy/

Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Cookies na svém koncovém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo vymazat i ručně pomocí nastavení svého prohlížeče nebo pomocí softwaru.

Upozorňujeme vás, že pokud deaktivujete ukládání cookies, nebude možné za určitých okolností využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

shopalike

Na naši webové stránce používáme soubor cookie společnosti Visual Meta GmbH (“VM”, Alexanderstraße 1-5, 10178 Berlin, Německo), provozovatele portálů LadenZeile a ShopAlike. Tento malý textový soubor cookie se provádí při ukončení objednávky na přístroji uživatele. Přitom dochází k přenosu osobních údajů z procesu objednávky (hodnota nákupního košíku a Tracking-ID ) na Váš přístroj a od něj pak k VM. VM přitom zaznamená Vaši Ip-adresu pseudonymizovaným způsobem. Účelem tohoto zpracování je přiřazení nákupů, realizace marketingových opatření a také uplatnění občansko-právních nároků. Zpracování probíhá na základě Vašeho předchozího výslovného svolení, čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR, § 15 odst. 3 TMG.

Údaje jsou zpracovány jen v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Soubory cookie jsou ukládány po dobu 60 dní.

Své svolení můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna prostřednictvím našeho consent-banneru. Dbejte na to, že změny v nastaveních consent-banneru musí být provedeny pro každé koncové zařízení jednotlivě.

Nastavení soukromí

Další informace o ochraně údajů společnosti Visual Meta GmbH viz https://www.shopalike.cz/prohlaseni_o_ochrane_osobnich_udaju.html

Většina webových prohlížečů akceptuje cookies automaticky. Cookies na svém koncovém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo vymazat i ručně pomocí nastavení svého prohlížeče nebo pomocí softwaru.

Upozorňujeme vás, že pokud deaktivujete ukládání cookies, nebude možné za určitých okolností využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

Performance Horizon Group Limited (dále jen Partnerize)

Spolupracujeme se společností Performance Horizon Group Limited, 8th Floor, West One, Forth Banks, Newcastle Upon Tyne, NE1 3PA, Velká Británie (dále jen „Partnerize“). V rámci těchto sledovacích služeb ukládá Partnerize pro dokumentaci transakcí (např. lead aktivit a prodejů) cookies do koncových zařízení uživatelů, kteří navštíví nebo používají webové stránky nebo jiné online nabídky jeho zákazníků (např. zadají objednávku v e-shopu). Tyto cookies slouží pouze k účelu správného přiřazení úspěchu reklamního prostředku a k příslušnému vyúčtování v rámci této sítě.

V souboru cookie je umístěna pouze informace o tom, kdy bylo z koncového zařízení kliknuto na určitý reklamní prostředek. Ve sledovacích cookies Partnerize je uložena individuální řada čísel, kterou však nelze přiřadit ke konkrétnímu uživateli, pomocí níž se dokumentuje partnerský program inzerenta, publisher a okamžik akce uživatele (např. kliknutí). Přitom společnost Partnerize rovněž získává informace o koncovém zařízení, ze kterého se transakce provádí, např. o operačním systému a prohlížeči.

Při shromažďování údajů se opíráme o váš souhlas podle čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR s příslušným zpracováváním údajů, který samozřejmě můžete kdykoliv odvolat přes nastavení soukromí. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).

Nastavení soukromí

Pokud si nepřejete ukládání cookies ve vašem prohlížeči, můžete je zakázat příslušným nastavením svého prohlížeče. Ve svém prohlížeči můžete v menu Nástroje/Možnosti internetu deaktivovat ukládání cookies, omezit je na určité webové stránky nebo svůj prohlížeč nastavit tak, že vás upozorní, jakmile se pošle soubor cookie. Upozorňujeme vás však, že v takovém případě musíte počítat s omezeným zobrazením online nabídek a uživatelských funkcí. Cookies můžete také kdykoli vymazat. V tomto případě se informace, které jsou v nich uložené, z vašeho koncového zařízení odstraní.

Další informace o používání údajů společností Partnerize naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů této společnosti: https://partnerize.com/de/datenschutzerklärung

Facebook - Custom Audiences webových stránek společnosti Facebook

Tyto webové stránky používají „Facebook Pixel" a další sledovací technologie společnosti Meta Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA („Facebook") prostřednictvím tagování na straně serveru pomocí Google Tag Manager, rozhraní Conversion API nebo, pokud jste rezidentem EU, Meta Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 1, Irsko.

V případě udělení výslovného souhlasu lze pomocí něj sledovat chování uživatelů poté, co viděli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Tento postup slouží k vyhodnocování účinnosti reklam na Facebooku pro statistické účely a účely výzkumu trhu a může přispět k optimalizaci reklamních opatření do budoucna. Získané údaje jsou pro nás pseudonymní, takže nám neumožňují vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatele. Údaje jsou však ukládány společností Google a předávány společnosti Facebook, kde jsou zpracovávány, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby společnost Facebook mohla údaje používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů na Facebooku (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Společnosti Facebook i jejím partnerům můžete povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být navíc na vašem počítači uložen soubor cookie.

Facebook Custom Audiences také shromažďuje následující údaje z používání našich webových stránek: e-mailovou adresu, pohlaví, město, region, PSČ, zemi, jméno a příjmení, telefonní číslo, datum narození, IP adresu, Facebook ID a ID prohlížeče. To dává Facebooku možnost přiřadit vaše údaje ke konkrétnímu profilu na Facebooku a vložit do něj vhodná reklamní opatření.

Při shromažďování údajů se spoléháme na váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR, § 25 odst. 1 TDDDG pro příslušné zpracování údajů, který můžete samozřejmě také kdykoli odvolat změnou nastavení ochrany osobních údajů. Pokud svůj souhlas odvoláte, vaše údaje již nebudou pro tento účel používány a budou vymazány, pokud tomu nebrání žádné zákonné lhůty pro jejich uchovávání. Pokud svůj souhlas neodvoláte, osobní údaje se ukládají po dobu 2 let. Po té se automaticky smažou.

Souhlas s používáním Facebook Custom Audiences smějí udělit uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, požádejte o svolení rodiče nebo opatrovníka. S vaším souhlasem jsou údaje předávány do třetí země mimo EU/EHP, která může mít nižší úroveň ochrany údajů než EU (čl. 49 odst. 1 bod 1 písm. A nařízení GDPR).

Abyste deaktivovali cookies na svém počítači, můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby v budoucnu nemohly být do vašeho počítače ukládány žádné další soubory cookie nebo aby byly smazány již uložené soubory cookie. Deaktivování všech souborů cookie však může znamenat, že některé funkce na našich webových stránkách již nebude možné provádět.

Používání souborů cookie třetími stranami, jako je Facebook, můžete deaktivovat také na těchto webových stránkách Digital Advertising Alliance:

Konkrétní informace o pixelu Facebooku a jeho fungování najdete zde: http://www.aboutads.info/choices/

Svůj souhlas se zpracováním údajů můžete odvolat zde. https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Všeobecné informace o způsobu fungování cookies

Níže popisujeme funkci optimalizace stránek pro všechna zařízení. Naše internetové stránky používají na více místech takzvané cookies. Ty slouží k tomu, aby naše nabídka byla pro uživatele efektivnější, bezpečnější a příjemnější. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení.

Tyto cookies nám umožňují analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Můžeme tak odpovídajícím způsobem přizpůsobovat obsah webových stránek potřebám návštěvníků. Kromě toho máme díky cookies rovněž možnost měřit efektivitu určitých reklam a upravit jejich umístění například v závislosti na zájmech uživatele.

Používané cookies mají individuální uživatelské ID. Přes určitá rozhraní můžeme přiřadit různá uživatelská ID individuálnímu zákazníkovi (např. při přihlášení do našeho e-shopu z chytrého telefonu a z počítače) a zajistit tak optimalizaci naší internetové stránky pro více zařízení.

Používané cookies mají vzhledem k účelu zpracování dlouhou životnost a pokud je neodmítnete nebo nevymažete, automaticky se vymažou po 6 měsících.

Cookies na svém koncovém zařízení můžete samozřejmě deaktivovat, omezit nebo vymazat i ručně pomocí nastavení svého prohlížeče nebo pomocí softwaru.

Upozorňujeme vás, že pokud deaktivujete ukládání cookies, nebude možné za určitých okolností využívat všechny funkce naší internetové stránky v plném rozsahu.

Technologie pro fungování webových stránek a internetového obchodu (čl. 6 odst. 1 písm. f EU-DS-GVO)

Akamai

Pro účely zrychlení našich webových stránek používáme Content Delivery Network (CDN) společnosti Akamai Technologies Inc, 150 Broadway, Cambridge, MA 02142, USA, (Akamai). CDN je služba, s jejíž pomocí je obsah naší online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako je grafika nebo skripty, doručován rychleji pomocí regionálně rozmístěných serverů připojených přes internet. Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně pro výše uvedené účely a pro zachování bezpečnosti a funkčnosti CDN. Společnost Akamai může při zpracování údajů přenášet osobní údaje ze souborů protokolu (např. IP adresy, údaje o poloze) do USA. Údaje o poloze jsou potřebné k tomu, aby bylo možné odeslat uživateli data ze serveru, který je geograficky co nejblíže. Další informace o ochraně osobních údajů a společnosti Akamai najdete v části Právní informace | Akamai https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement.

Společnost Akamai ukládá data po dobu až 24 hodin, aby při návštěvě našich webových stránek bylo možné obsah poskytnout rychleji. Údaje zpracováváme za účelem ochrany našeho oprávněného zájmu na zrychlení našich webových stránek v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, § 25 odst. 2 německého zákona TDDDG.

Upozorňujeme, že v této souvislosti mohou být osobní údaje zpracovávány ve třetí zemi, v USA. Příslušná smluvní ustanovení a záruky zajišťují dodržování evropské úrovně ochrany údajů při jejich předávání a zpracování ve třetích zemích.

Zpracovávání osobních údajů v newsletteru (čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)

Na naší webové stránce se můžete přihlásit k odběru našeho bezplatného newsletteru. Pokud jste udělili svůj souhlas se zasíláním newsletteru s.Oliver, použijeme vaši e-mailovou adresu k zasílání (pokud možno osobních) informací o produktech, akcích, soutěžích a novinkách z oblasti módy a rovněž k zasílání anket všeobecné spokojenosti zákazníků. Tyto údaje ukládáme a zpracováváme za účelem zasílání newsletteru.

Uživatelský profil na všech zařízeních pro osobní a individuální komunikaci a doporučení produktů

Pokud jste nad rámec toho udělili svůj souhlas se zasíláním našeho newsletteru přizpůsobeného vašim individuálním zájmům, zpracováváme za účelem zasílání newsletteru kromě vaší e-mailové adresy zejména vaše jméno a profilové informace. S vaším souhlasem zaznamenáváme vaše uživatelské chování na této webové stránce, v našich mobilních módních aplikacích i v našich newsletterech.

Vyhodnocování uživatelského chování zahrnuje především údaje nutné ke splnění smlouvy a sestavuje osobní profily, resp. využívá již existující údaje, které umožňují vyvodit závěry o vašem zájmu o produkty nebo akce s.Oliver. Takové údaje mohou pocházet z kupních smluv. Akcemi se rozumí zejména akce v našich prodejních prostorách, ale také slevové akce. V případě údajů nutných ke splnění smlouvy se jedná o všechny druhy údajů, které získáme v souvislosti s vaším nákupem u společnosti s.Oliver. K těmto údajům patří také informace, zda byla některá položka vyměněna nebo zaslána zpět nebo zda jste projevili zájem o položku, kterou nebylo možné dodat. Dále k nim patří kontaktní informace, které jste sdělili společnosti s.Oliver, jako je oslovení, jméno a příjmení, e-mailová adresa a datum vašeho narození. Ukládat lze i vaši reakci na reklamní opatření s.Oliver (např. u newsletterů, které vám byly zaslány a které jste otevřeli) a vaše chování při návštěvě webové stránky nebo v aplikaci s.Oliver (např. datum poslední návštěvy a prohlédnuté produkty). Vezměte proto prosím na vědomí také informace obsažené v tomto ohledu v části "Emarsys".

Odvolání souhlasu

Zpracovávání osobních údajů probíhá v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR a kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na privacypolicy@soliver.com. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru nebo s vytvářením personalizovaných uživatelských profilů můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna, např. tak, že se zde na naší webové stránce odhlásíte z odběru našeho newsletteru. Odkaz na stránku s odhlášením naleznete také na konci každého newsletteru.

Možnosti kontaktování

Kontaktní formulář (právní základ: čl. 6, odst. 1, písm. a GDPR)

Na naší webové stránce je k dispozici kontaktní formulář, který lze využít pro elektronické navázání kontaktu. Pokud nám napíšete přes kontaktní formulář, zpracujeme vaše údaje, které jste v rámci kontaktního formuláře uvedli, za účelem navázání kontaktu a zodpovězení vašich dotazů a přání. V tomto případě platí zásada úspornosti a zabránění shromažďování údajů, které nejsou nezbytně nutné – musíte uvést jen ty údaje, které nutně potřebujeme k tomu, abychom s vámi mohli navázat kontakt. Mezi tyto údaje patří vaše jméno a příjmení, vaše e-mailová adresa, výběr tématu a pole pro samotnou zprávu. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právní ochrany zpracovat vaši IP adresu. Všechny ostatní údaje jsou nepovinné a můžete je uvést dobrovolně (např. za účelem individuálnějšího zodpovězení vašich dotazů).

Sociální média

Prezentujeme se v „sociálních médiích“. Pokud máme kontrolu nad zpracováváním vašich údajů, dbáme na to, aby byly splněny platné zásady ochrany osobních údajů.

Níže najdete v souvislosti s naší prezentací nejdůležitější informace k právu na ochranu osobních údajů.

Jméno a adresa správce odpovědného za provoz

Správci odpovědnými za prezentaci na sociálních sítích ve smyslu GDPR a dalších předpisů týkajících se práv na ochranu osobních údajů jsou kromě společnosti s.Oliver Sales GmbH & Co. KG:

 • Facebook
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • Instagram
  (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)
 • Youtube
  (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Tyto platformy a jejich funkce však používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentáře, sdílení, hodnocení).

S vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR).

Účel a právní základ

My sami spravujeme fanouškovské stránky, abychom mohli komunikovat s návštěvníky našich stránek a touto cestou je informovat o našich nabídkách.

Navíc shromažďujeme údaje ke statistickým účelům, abychom mohli dále vyvíjet a optimalizovat obsah a zatraktivnili naši nabídku. Údaje potřebné pro tyto účely (např. celkový počet načtení stránky, aktivity stránky a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) připravují a poskytují k dispozici sociální sítě. Na výrobu a zobrazování nemáme žádný vliv.

Poskytovatelé sociálních sítí, ale i společnost s.Oliver Sales GmbH & Co. KG zpracovávají dále vaše osobní údaje účelem průzkumu trhu, pro komunikaci a k reklamním účelům. Tak je např. možné, že na základě vašeho uživatelského chování a zájmů jsou vytvářeny uživatelské profily. V rámci platformy i mimo ni se pak zapíná mimo jiné zobrazování reklam, které by měly odpovídat vašim zájmům. Zpravidla se k těmto účelům ukládají na vašem počítači cookies. Nezávisle na tom se ve vašich uživatelských profilech mohou ukládat i údaje, které nejsou získány přímo z vašich koncových zařízení. Ukládání a analýza probíhá také v rámci zahrnujícím více těchto zařízení, to platí zejména, ale ne výhradně, jste-li registrováni jako členové a přihlášeni na příslušných platformách.

Kromě výše uvedeného nezískáváme a nezpracováváme žádné osobní údaje.

Zpracovávání vašich osobních údajů společností s.Oliver Sales GmbH & Co. KG probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivním podávání informací a komunikaci podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováváním osobních údajů, tzn. pokud vyjádříte svůj souhlas potvrzením tlačítka nebo podobnou možností (Opt-In), je právním základem zpracovávání čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a, čl. 7 GDPR.

Vaše práva / možnosti odmítnutí

Jste-li členem nějaké sociální sítě a nechcete, aby o vás tato síť shromažďovala přes naši internetovou prezentaci údaje a spojovala je s vašimi uloženými členskými údaji na příslušné síti, musíte

 • se před svou návštěvou naší stránky od příslušné sítě odhlásit
 • smazat cookies uložené na vašem počítači a
 • zavřít a znovu otevřít váš prohlížeč

Po novém přihlášení jste ale pro síť znovu rozpoznatelný/á jako určitý uživatel/ka.

Pro podrobné zobrazení příslušného zpracovávání a možností odmítnutí (Opt-Out), upozorňujeme na následující odkazy:

Facebook

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out: https://www.facebook.com/about/privacy/ a http://www.youronlinechoices.com

Instagram

Zásady ochrany osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875
Opt-Out: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp a http://www.youronlinechoices.com

Youtube

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy
Opt-Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de a http://www.youronlinechoices.com

Pintererst

Zásady ochrany osobních údajů: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
Opt-Out: https://help.pinterest.com/en/article/personalization-and-data

Pokud nemáme úplný přístup k vašim osobním údajům, měli byste se při uplatňování svých práv obrátit přímo na poskytovatele sociálních médií, neboť ti mají vždy přístup k osobním údajům svých uživatelů a mohou přijmout příslušná opatření a podat informace.

Upozornění ohledně autorského práva a práva na umělecké dílo

Pokud chcete na naší stránce zveřejnit fotografie, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste vědět, že tím možná postupujete veškerá uživatelská práva síti, což by pro vás mohlo mít právní důsledky, pokud vy sami nejste autorem, popř. vlastníkem práv.

Nakupování v e-shopu (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR)

Provedení objednávky jako host:

Pokud se rozhodnete, že objednávku v našem e-shopu provedete jako host, nebude v našem e-shopu založen zákaznický účet. Při další objednávce budete muset své údaje k realizaci objednávky zadat znovu.

Dále platí procesy pro zpracování osobních údajů popsané v oddíle „Sledování a používání cookies“. Samozřejmě máte k dispozici uvedené možnosti kontaktování a využití práva subjektu údajů.

Platební systémy / ověření bonity / prevence podvodů (čl. 6, odst. 1, písm. b a f GDPR)

V našem e-shopu můžete vybírat mezi různými způsoby platby. Aby bylo možné zpracovat vaši zakázku i platbu, shromažďují se příslušné údaje relevantní pro daný způsob platby. Kromě toho je nutné z technických důvodů a důvodů právní ochrany zpracovat vaši IP adresu.

Určité osobní údaje, viz „Povinné údaje“, jsou nutné k plnění smlouvy. Bez těchto údajů budeme muset bohužel odmítnout uzavření smlouvy, protože bychom ji pak nemohli provést. Údaje se odpovídajícím způsobem předávají za účelem zpracování platby našim poskytovatelům platebních služeb.

Platební systémy, které využíváme, používají pro chráněný přenos vašich údajů šifrování SSL.

To, které způsoby platby budete mít k dispozici, závisí na výsledku našeho ověření bonity.

Poznámky k platbě kreditní/debetní kartou:
Údaje o kreditní a debetní kartě budou ověřeny a autorizovány společností Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 5-60, 1011 DJ Amsterdam, Nizozemsko. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adyen (https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy ).

Upozornění ohledně platby přes PayPal:
PayPal je společnost skupiny PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Pokud subjekt údajů zvolí během objednávky v našem e-shopu jako způsob platby „PayPal“, předají se automaticky osobní údaje subjektu údajů společnosti PayPal. Výběrem této možnosti platby nebo jiné možnosti popsané v následujícím odstavci („PayPal Express“) subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). U osobních údajů předávaných společnosti PayPal se jedná zpravidla o jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, IP adresu, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nutné ke zpracování platby. Pro realizaci kupní smlouvy jsou nutné i ty osobní údaje, které souvisí s příslušnou objednávkou. Podrobnosti o ochraně osobních údajů u společnosti PayPal naleznete zde: https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem proto mohou být vaše osobní údaje předány do třetí země mimo EU/EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR).
Při platbě přes PayPal máte také možnost využít možnost „PayPal Express“. Zvolením tohoto druhu platby máte možnost provést platbu během procesu objednávky ještě rychleji. Za zpracování údajů v této souvislosti odpovídá společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Kompletní zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal naleznete na adrese https://www.paypal.com/cz/webapps/mpp/ua/privacy-full.
Abychom vám mohli tuto možnost nabídnout a aby fungovala tak, jak má, a mohla se vám dynamicky zobrazovat v závislosti na hodnotě nákupního košíku, je integrována přímo na stránce nákupního košíku. Při platbě se naváže spojení se servery PayPal a přenesou se následující údaje: IP adresa, User Agent, ceny výrobků, hodnota nákupního košíku, ID zařízení, ID nákupního košíku, měna. Abychom vám mohli tyto možnosti nabídnout, je zpracování a předávání údajů založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat příslušné platební možnosti a související služby a je omezeno na minimum nezbytné pro tento účel, a to i technicky (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, § 25 odst. 2 německého zákona TDDDG).

Zpracovávání osobních údajů v systému řízení objednávek

Abychom zajistili, že všechny požadované položky obdržíte co nejrychleji a v co nejmenším počtu jednotlivých dodávek, náš systém pro správu objednávek automaticky rozděluje vaši objednávku. Toto přiřazení je založeno na různých aspektech, jako je dostupnost zboží a efektivita. V tomto případě je nezbytné, aby vaše objednávka byla předána systému řízení objednávek (Order Management System), který poskytuje společnost OneStock SAS (8 Rue des Trente-Six Ponts, 31400 Toulouse, Francie), provozuje společnost s.Oliver a jehož server se nachází v Německu a ve Francii. Společnost s.Oliver tedy ukládá a zpracovává vaše údaje v systému řízení objednávek v souladu s GDPR na základě oprávněných zájmů za účelem efektivního rozdělování a zpracování všech objednávek.

Využití služeb vázaných na polohu

Na naší webové stránce vám nabízíme různé služby, které vám mj. nabízejí ještě lepší dostupnost produktů a jednodušší doručení balíčku. Za účelem těchto služeb zjišťujeme vaši polohu, abychom vás například mohli informovat o tom, jaká je nejbližší pobočka s.Oliver.

Zjištění nejbližší pobočky s.Oliver

Na naší webové stránce vám nabízíme vyhledávač prodejen s.Oliver. Pomocí vyhledávače prodejen se vám při zadání vaší aktuální polohy nebo po použití určení polohy pomocí Google Maps (viz použití Google Maps) zobrazí nejbližší prodejny s.Oliver, resp. nejbližší partnerské prodejny. Díky vyhledávači prodejen máte navíc možnost využít různé filtry, například dámské či pánské kolekce, konkrétní značky v rámci s.Oliver nebo služby, a upřesnit tak vyhledávání nejvhodnější prodejny s.Oliver.

Opíráme se zde o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR. Kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. Máte-li dotazy k tomuto postupu nebo chcete-li s námi konzultovat výsledky, můžete tak učinit na adrese onlineshop@cz.soliver.com.

Ochrana e-shopu před útoky (cloud flare)

Tato stránka používá z důvodů bezpečnosti a ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako například dotazů, které nám jako provozovateli stránky zašlete, šifrování SSL. Šifrované spojení poznáte podle toho, že řádek adresy prohlížeče se z „http://“ změní na „https://“ a v řádku prohlížeče se zobrazí symbol zámku. Je-li aktivováno šifrování SSL, nemohou údaje, které nám zašlete, číst třetí osoby. Abychom vám mohli na naší webové stránce poskytnout bezpečný přenos dat prostřednictvím šifrování SSL, chránit se před útoky a optimalizovat dobu načítání, využíváme služeb společnosti Cloudflare, Inc. 101 Townsend St San Francisco, CA 94107. Upozorňujeme vás, že s vaším souhlasem mohou být vaše osobní údaje také předány do třetí země mimo EU / EHS, která může mít nižší úroveň ochrany osobních údajů než EU (čl. 49 odst. 1 věta 1 písm. a) nařízení GDPR). Společnost Cloudflare shromažďuje statistické údaje o návštěvě této webové stránky. K přístupovým údajům patří: název načtené webové stránky, soubor, datum a čas načtení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném načtení, typ prohlížeče včetně verze, operační systém uživatele, referrer URL (předtím navštívená stránka), IP adresa a poskytovatel internetové služby, který odesílá dotaz. Cloudflare používá protokolová data pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Přečtěte si laskavě také Zásady ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare, které naleznete zde https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.

Opíráme se zde o náš oprávněný zájem podle článku 6, odstavce 1, písm. f GDPR. Kdykoli můžete využít svých práv subjektu údajů. V případě dotazů nás prosím kontaktujte na privacypolicy@soliver.com.

Stav 02/07/2024